Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 18 czerwiec 2024, s. Efrem

Eventi
"Program Duszpasterski 2010 - 2011"

„ODRODZENI Z WODY I Z DUCHA ŚWIĘTEGO"

Wprowadzenie

Po trzyletnim cyklu duszpasterskim, który kładł akcent na trzy teologalne cnoty (wiarę, nadzieję i miłość), wraz z nowym rokiem liturgicznym 2010-2011, sanktuarium Świętego Pio z Pietrelciny chce zaproponować przeżywania tego nowego czasu łaski w świetle sakramentów chrześcijańskiej inicjacji - poprzez głoszenie Słowa Bożego, celebrację sakramentów i dzieło miłosierdzia.

Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo wyraźnie oświadcza: „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego". Dlatego jednym z głównych celów programu duszpasterskiego w ciągu nadchodzących trzech lat jest pogłębienie naszej świadomości tego kim jesteśmy i dokąd zmierzamy oraz dojrzewanie do coraz pełniejszej odpowiedzi na pytanie  „jak żyć".

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej  oprócz tego, że stanowią (tak na poziomie osobistym jak i wspólnotowym) pierwszy pełny kontakt ze Zmartwychwstałym Chrystusem, jednocześnie wprowadzają człowieka w Chrystusową tajemnicę Odkupienia i przystosowują go do Doświadczenia Paschalnego. Tym sposobem sprawiają, że człowiek staje się uczestnikiem Boskiej natury. Papież Paweł VI w Divinae Consortium Naturae, mówi następująco:

Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości.

Propozycja duszpasterska na najbliższe lata, tworząc podstawy programowe oparte o główne tematy wiary i egzystencji chrześcijańskiej, oferując drogę odkrywania tychże sakramentów i korzystając z kierunków duszpasterskich Kościoła włoskiego na następne dziesięciolecie, chce skupić się na większym zaangażowaniu w "dobre Ewangeliczne życie". Stwarza zatem okazje, podejmuje działania i oferuje środki, które są serią wydarzeń prowadzących do Mistrza - są wiarygodnym świadectwem Jego Słowa.

„Odrodzeni z wody i z Ducha Świętego"

„Poprzez chrzest, [ludzie], po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów, z ludzkiego ograniczenia, w którym się rodzą, przechodzą do stanu przybranych dzieci (por. Rz 8, 15; Ga 4, 5); odradzając się z wody i z Ducha Świętego stają się nowym stworzeniem: i przez to zostają nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi są (por. I J 3, 1). W ten sposób, wcieleni w Chrystusa, zostają uznani za członków ludu Bożego".

Sakrament chrztu, pierwszy z sakramentów chrześcijańskiej inicjacji, przygotowujący do innych (ponieważ oznacza „wejście w życie i do królestwa") stanowi główny motyw całej aktywności duszpasterskiej Sanktuarium w roku liturgicznym 2010-2011. Będzie miał odniesienie do działań kulturalnych, dzieł charytatywnych, posługi Słowa oraz do działań formacyjnych. Tym to sposobem, jak to się dzieje od wielu lat, program liturgiczno duszpasterski stanie się przydatnym narzędziem nie tylko dla pielgrzymów, lecz również dla samych „zaangażowanych" działających przy Sanktuarium Świętego Pio z Pietrelciny.

Wszyscy jesteśmy „wezwani, ze względu na otrzymany chrzest, do budowania Królestwa i do »pracy« byśmy go otrzymali jako dziedzictwo. Dlatego też, jeśli z jednej strony zaangażowanie wszystkich tych, którzy działają przy Sanktuarium chce być działaniem stałym, dążącym do osiągnięcia tego celu, to z drugiej wszyscy ci, którzy docierają tutaj jako pielgrzymi, muszą znaleźć sprzyjającą okazję do ujrzenia »znaczenia« swojego pielgrzymowania - do pojmowania go jako początku nowej drogi, która wynika z konieczności odpowiedzi żywą wiarą na Objawienie Boga, które »w swojej niezmiernej miłości mówi do ludzi jak do przyjaciół i zatrzymuje się z nimi, by zaprosić ich do jedności z sobą« (Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum o Objawieniu Bożym, 2)".

Ponadto świadomość zakorzenienia naszego Sanktuarium (które ma wymiar międzynarodowy) w geograficznie ściśle określonym miejscu (to jest przede wszystkim w tej części Kościoła Bożego, które nosi nazwę Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo) skłania nas do zwracania szczególnej uwagi na realia naszego terytorium, na potrzeby i priorytety naszej Archidiecezji. Do szczególnej uwagi lokalnego Kościoła skierowanej na młodych i instytucję rodziny dołącza się specjalną, głęboką refleksję. Jest ona bogata w duszpasterskie wskazania dotyczące laikatu, które oświecą życie Archidiecezji przez najbliższe lata. Tym sposobem, list pasterski Ojca Arcybiskupa o świeckich wiernych „Idźcie i wy pracować w mojej winnicy"(por. Mt 20, 7), doda większych sił naszemu duszpasterskiemu zaangażowaniu i pomoże wzmacniać świadomość wiernych świeckich co do ich przynależności do Chrystusa, do Kościoła i do świata. W świetle dyrektyw naszego parafialnego kościoła, w zgodzie z propozycjami Kościoła uniwersalnego, charyzmatycznych wiernych naszego Serafickiego Zakonu i strażników naszego formacyjnego zaangażowania, poprzez odpowiedzialne postępowanie w różnych działaniach kulturalnych i duszpasterskich, w imię Pana rozpoczynamy ten nowy rok łaski i błogosławieństwa. Nakłaniają nas do tego i wspierają słowa Świętego z Pietrelciny, który dziś mówi również do nas: „W chrześcijańskim dziele; przypomnij sobie, że przez chrzest zrzuciłeś z siebie człowieka starego i przyodziałeś się w nowego" (Epist. II, 234).

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze!

Br. Francesco Dileo

Rektor Sanktuarium


Gesù mio, dolcezza mia, e come posso vivere senza di te? Vieni sempre, Gesù mio, vieni, possiedi tu solo il mio cuore (AD,41).

News

Biuro Pielgrzyma

Biuro  pielgrzyma mieści się przy placu kościelnym nowej bazyliki (wychodząc…